515 654 055 j.czaban@js-kancelaria.pl Pon - Pt: 9:00 - 17:00

MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIACZENIA USLUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 przez

Kancelarię Radcy Prawnego Joanny Czaban

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) ustanawia się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o następującej treści:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.js-kancelaria.pl (dalej jako: Serwis), jak również zasady korzystania (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.  Usługi online (zwane dalej: Usługami) świadczone są przez radcę prawnego Joannę Czaban prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Czaban, Kraków (31-241) Al. 29 Listopada 193c/17, NIP: 5130112361, REGON: 520500964, posiadającej prawo wykonywania zawodu radcy prawnego, przynależącej do samorządu zawodowego radców prawnych – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, nr wpisu KR-3773 (zwaną dalej: Kancelarią). Radca prawny wykonuje zawód w oparciu o zbiór zasad etyki zawodowej znajdujących się w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 884/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. którego treść dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

3.  Warunkiem skorzystania z usług online świadczonych przez Kancelarię jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako: Regulamin).

4.  Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów na podstawie umowy. Kancelaria i Klient mogą zawrzeć Umowę w dowolny sposób, w tym ustnie, pisemnie lub na odległość, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej jako: Umowa).

5.  Na podstawie Umowy Klient powierza, a Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia objętych umową usług na rzecz Klienta. Warunki świadczenia usług określają postanowienia Umowy oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.

6.  Każdy może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

PODSTAWOWE POJĘCIA

§2

1.  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Użytkownik – podmiot korzystający z bezpłatnych funkcjonalności Strony.

3.  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Porad prawnych online za pośrednictwem Serwisu. Za Klienta uważa się dany podmiot  od momentu wysłania Pytania poprzez Formularz.

4.  Konsument – jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.

5.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.  Porada prawna online – porada prawna udzielona za pośrednictwem sieci Internet po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, polegająca na  sporządzeniu za ustalonym z Klientem wynagrodzeniem, odpowiedzi na Pytanie postawione przez Klienta  za pośrednictwem sieci Internet na stronie Serwisu.

7.  Pytanie – wiadomość pochodząca od Klienta, przesłana do Kancelarii za pomocą Formularza znajdującego się na Stronie zawierająca opis stanu faktycznego danej
sprawy wraz z zapytaniem dotyczącym analizy stanu prawnego przedmiotowej sprawy i sytuacji prawnej Klienta lub analizy załączonego za pośrednictwem formularza dokumentu.

8.  Zlecenie – przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: j.czaban@js-kanceclaria.pl oświadczenie Klienta stanowiące akceptację warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, za udzielenie Porady prawnej online, będące podstawą udzielenia Porady prawnej online.

9.  Wynagrodzenie –  ustalona z Klientem cena za udzielenie Porady prawnej online wyrażona w polskich złotych wraz z uwzględnieniem należnego podatku VAT (cena brutto).

10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§3

1.  Kancelaria przetwarza dane osobowe na zasadach i warunkach wskazanych w Polityce Prywatności.

2.  Kancelaria nie weryfikuje podanych danych osobowych, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

3.  Użytkownik zobowiązuje się, iż dołoży wszelkich starań, aby zanonimizować przesyłany stan faktyczny oraz załączone dokumenty (w szczególności zawierające dane osób trzecich oraz szczególne kategorie danych osobowych), tak by przekazać Kancelarii wyłącznie informacje niezbędne do realizacji danej usługi.

 

ZASADY OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§4

1.  Pytania za pośrednictwem Strony może kierować do Kancelarii każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

2.  Kancelaria świadczy usługi elektronicznie od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00.

3. Kancelaria zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności w czasie koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

 

§5

1.  Kancelaria świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a)  prowadzi Serwis w ramach którego informuje o wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz działalności z nim związanej, w tym m.in. umożliwia przeglądanie oferty i wyszukiwanie informacji o wykonywanych usługach;  

b)  udostępnia formularz kontaktowy dla Użytkowników Serwisu zainteresowanych ofertą Kancelarii;

c) świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów pism, umów oraz innych dokumentów.

2.  Dostęp do usług wyszczególnionych w §5 ust 1 lit c) jest odpłatny.

3.  Dostęp do pozostałych usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego.

4.  W ramach usług pomocy prawnej świadczonych drogą elektroniczną, Kancelaria oferuje:

a)  informacje prawne;

b)  opinie prawne;

c)  projekty pism;

d)  projekty umów;

e)  projekty innej dokumentacji;

f)  analizy.

5.  Zakresem Usług świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną nie są objęte w szczególności czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi.

6.  Usługi w zakresie o którym mowa w §5 ust. 4, jak również inne usługi prawne świadczone bez pośrednictwa Serwisu, stanowić mogą przedmiot indywidualnej umowy o świadczenie usług zawartej z Kancelarią.

7.  Kancelaria jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Wszelkie informacje, uzyskane od Użytkownika i Klienta, które nie są dostępne publicznie w okresie świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej, będą traktowane jako poufne.

 

§6

1.  Kancelaria zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.  Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kancelaria, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a)  komputer lub inne urządzenie z internetową przeglądarką WWW;

b)  połączenie z siecią Internet;

c)  aktywny adres e-mail.

3.  Kancelaria informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się  z  ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane.

4.  Kancelaria rekomenduje Użytkownikom i Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania ryzyka, poprzez wyposażenie komputera i innych urządzeń elektronicznych, które Użytkownik lub Klient wykorzystuje podłączając się do Internetu
w program antywirusowy oraz regularne skany systemu programem antywirusowym, włączenie zapory sieciowej (firewall), aktualizację oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,  szyfrowanie transmisji danych, korzystanie z oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

5.  Kancelaria zaleca, aby Użytkownik lub Klient przesyłający drogą elektroniczną dokumentację do Kancelarii dokonywał zabezpieczenia przekazywanych plików hasłem, które to przekaże Kancelarii w osobnej wiadomości e-mail lub wiadomości sms, mms, telefonicznie bądź za pośrednictwem dostępnych komunikatorów elektronicznych. Kancelaria rekomenduje także, aby treść samej wiadomości e-mail zawierająca istotne dla Użytkownika i Klienta informacje (takie jak m.in. dane osobowe, tajemnice przedsiębiorstwa, okoliczności które mogłoby narazić Użytkownika lub Klienta lub osobę dla nich najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe)  również została zabezpieczona w wyżej opisany sposób (tj. umieszczenie treści wiadomości e-mail w pliku np. Word i opatrzenie hasłem). Użytkownik lub Klient na własną odpowiedzialność może zaniechać powyższego działania i przesłać wszelką dokumentację i treść wiadomości bez zabezpieczania hasłem. Opatrzenie plików hasłem powinno nastąpić w oprogramowaniu ogólnie dostępnym.

6.  Zakazane jest dostarczanie do Kancelarii przez Użytkowników i Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazuje się Użytkownikom i Klientom przesyłania informacji i treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, jak również treści zawierających wirusy lub mogących wywołać jakiekolwiek zakłócenia w działaniu Serwisu bądź uszkodzenia systemów komputerowych Kancelarii.

 

§7

1. Kancelaria oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.

2.  Klient, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do podania poprawnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT tj. firmy (nazwy), adresu siedziby i oraz numeru NIP.

3.  Klient oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej (format PDF).

4.  W przypadku Konsumenta Kancelaria wystawia paragon fiskalny. Jeśli Klient nie poda nr NIP w przesłanym Zleceniu, Kancelaria uznaje, że Klient nabywa usługę jako Konsument. Brak podania numeru NIP przy Zleceniu skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy.

5.  Konsument oświadcza, iż akceptuje faktury/paragony przesyłane w formie elektronicznej (format PDF).

6.  Na wyraźne żądanie Klienta Kancelaria prześle paragon fiskalny/fakturę VAT pocztą na podany przez Klienta adres w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

 

PORADY PRAWNE ONLINE

 

§8

Jak zwrócić się o Poradę prawną online

1.  W celu uzyskania Porady prawnej online Użytkownik kieruje do Kancelarii drogą elektroniczną problem lub pytanie prawne na adres j.czaban@js‑kancelaria.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.js‑kancelaria.pl, wraz z podaniem prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności indywidualnego adresu poczty elektronicznej. Celem usprawnienia świadczenia usługi Klient może załączyć do pierwszej wiadomości zawierającej pytanie niezbędne do analizy dokumenty w formie skanu.

2.  Porada prawna online, jest realizowana jest przez Kancelarię po osiągnięciu z Klientem porozumienia, co do wysokości Wynagrodzenia zgodnie obowiązującym z Regulaminem.

3.  Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wysłanie Pytania jednocześnie oznaczają, że w sprawie, której dotyczy Pytanie, Klient nie korzysta z pomocy prawnej innego radcy
prawnego.

§9

Wycena Porady prawnej online

1.  Wysokość wynagrodzenia za Poradę prawną online zależna jest od zakresu usługi, rodzaju, stopnia trudności oraz wartości konkretnej sprawy.

2.  Wynagrodzenie wskazane przez Kancelarię uwzględnia należny podatek od towarów i usług (VAT).

3.  Obowiązującą walutą jest Polski Złoty (PLN). Wynagrodzenie może być płatne w innej walucie, gdy Klient i Kancelaria tak postanowią.

4.  Wycena Porady prawnej online jest bezpłatna.

5. Klient nie jest zobowiązany do zlecenia Porady prawnej online po otrzymaniu informacji o wysokości Wynagrodzenia.

 

§10

Zlecenie i płatność

1.  W terminie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania Pytania Kancelaria zawiadomi Klienta o tym, że jest gotowa podjąć się Porady prawnej online (sporządzenia opinii prawnej, przygotowania umowy, pisma lub innego dokumentu) wskazując jednocześnie wysokość Wynagrodzenia Kancelarii, termin realizacji oraz inne dane potrzebne do dokonania przelewu kwoty Wynagrodzenia albo zawiadomi Klienta, że nie podejmie się zlecenia objętego zapytaniem. Kancelaria nie jest zobowiązana do  ujawniania przyczyny podjętej decyzji.

2.  Termin o którym mowa w §10 ust. 1 Regulaminu biegnie w Dni robocze.

3.  Jeżeli do określenia wysokości Wynagrodzenia za Poradę prawną online konieczne będą dodatkowe informacje lub dokumenty, termin wskazany w §10 ust. 1 liczony jest od ich przekazania przez Klienta.

4.  Uzupełnienie przez Klienta danych o których mowa w §10 ust. 3 Regulaminu, na podstawie wystosowanej przez Kancelarię prośby nie stanowi nowego zlecenia i nie podlega opłacie.

5.  Klient akceptujący wysokość Wynagrodzenia za udzielenie Porady prawnej online zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wysokości Wynagrodzenia, przesłać na adres email Kancelarii: j.czaban@js-kancelaria.pl Zlecenie oraz uiścić ustaloną kwotę Wynagrodzenia na wskazany przez Kancelarię numer rachunku bankowego.

6.  Umowa zostaje zawarta na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu w momencie przekazania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Kancelarię, jednak nie wcześniej niż w momencie uznania rachunku bankowego Kancelarii.

7.  Brak przesłania przez Klienta Zlecenia oraz uiszczenia ustalonej kwoty Wynagrodzenia we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację przez Klienta z uzyskania Porady prawnej online. Jednocześnie Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.

8.  Wysyłając Zlecenie do Kancelarii, Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia przez Kancelarię faktury lub paragonu za udzielenie Porady prawnej online, tj. firmę/imię i nazwisko, adres siedziby/adres zamieszkania oraz NIP (w przypadku podmiotów posiadających NIP).

9.  Zawarcie umowy o udzielenie Porady prawnej online jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.  Kancelaria przystąpi do wykonania Zlecenia w umówionym terminie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie wyrazi zgody na wykonanie w pełni usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (zgodnie z art. 38 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm., dalej jako: ustawa o prawach konsumenta) wówczas wykonanie Usługi następuje po 14 dniach od potwierdzenia przyjęcia Zlecenia.

 

§11

Realizacja usługi

1.  Realizacja usługi Porada prawna online odbywa się poprzez dostarczenie przez Kancelarię wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, zawierającej treść Porady prawnej online lub załącznik w postaci wzoru pisma, umowy lub innego dokumentu.

2.  Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kancelarii o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej albo jego likwidacji, ze wskazaniem aktualnego adresu poczty elektronicznej na który Kancelaria powinna dostarczyć wiadomość w ramach realizacji usługi Porady prawnej online. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Klienta obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3.  Kancelaria przesyła Klientowi odpowiedź na Pytanie w terminie do 48 godzin liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że ze względu na skomplikowanie sprawy wymagany będzie dłuższy czas realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany przed Zleceniem.

4.  Termin o którym mowa w §11 ust. 3 biegnie w dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.  Kancelaria w ramach realizacji usługi Porada prawna online upoważniona jest do zadawania Klientowi dodatkowych pytań dotyczących okoliczności faktycznych sprawy lub żądania udostępnienia dokumentów, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Czas na udzielenie przez Kancelarię Porady prawnej online należy liczyć od dnia udzielenia przez Klienta odpowiedzi na ostatnie z zadanych pytań dodatkowych.

6.  Wystosowanie przez Klienta dodatkowych pytań lub próśb o wyjaśnienia w zależności od ich treści i zakresu może zostać potraktowane jako Pytanie o wykonanie odrębnej Usługi.

7.  Treści Porad prawnych online zostają przygotowywane przez Kancelarię wyłącznie w oparciu o analizę informacji otrzymanych od Klienta. Kancelaria nie bada prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego oraz przekazanych dokumentów.

 

§12

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy

1.  Umowa o udzielenie Porady prawnej online wygasa z chwilą wykonania usługi przez Kancelarię.

2. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę. 

 

§13

Odstąpienie od umowy

1.  Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o udzielenie Porady prawnej online bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.  Odstąpienie od umowy o udzielenie Porady prawnej online następuje przez przesłanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego do korespondencji) oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres e-mail Kancelarii: j.czaban@js-kancelaria.pl. Kancelaria niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3.  Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci prawo odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online po spełnieniu świadczenia, tj. po udzieleniu Porady prawnej online.

4.  Kancelaria informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstępuje od Umowy przed wykonaniem w pełni usługi tj. przed przekazaniem mu wykonanej Usługi zgodnie z Regulaminem, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (tj. stanu zawansowania usługi w momencie otrzymania odstąpienia od umowy), z uwzględnieniem uzgodnionego z Klientem wynagrodzenia.

5.  W razie odstąpienia od Umowy, Kancelaria nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.  Kancelaria może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:

a)  Klient nie udzieli Kancelarii informacji o których mowa w § 11 ust. 5 lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Zlecenia;

b)  w celu wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt z Kancelarią, a nie będzie on możliwy;

c)  świadczenie usługi byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami lub przepisami aktów prawnych obowiązujących członków samorządu radców prawnych, w tym naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczenia niezależności Kancelarii, albo gdy powodowałoby konflikt interesów;

d)  Klient przekazał Kancelarii dane mające charakter bezprawny; 

e)  Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§14

Reklamacje

1.  Klient może składać reklamacje z tytułu:

a)  niewykonania albo nienależytego wykonania usługi Porady prawnej online;

b)  niedotrzymania z winy Kancelarii określonego w Umowie terminu realizacji usługi Porady prawnej online na rzecz Klienta;

c)  nieprawidłowego rozliczenia usług.

2.  Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Czaban, Al. 29 Listopada 193c/17, 31-241 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: j.czaban@js-kancelaria.pl.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować:

a)  imię i nazwisko Klienta;

b)  Usługę, z której Klient skorzystał, co do której ma zastrzeżenia;

c)  datę zawarcia umowy;

d)  szczegółowy przedmiot reklamacji – tj. sprecyzować zarzuty, co do wykonanej usługi;

oraz ewentualnie

e)  propozycję Klienta co do rozwiązania sprawy będącej przedmiotem reklamacji.

4.  Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię zgodnie z art. 7a ustawy o prawach konsumenta.

5.  W przypadku gdy zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Kancelaria wezwie Klienta do uzupełnienia danych w terminie nie krótszym niż 7 dni wskazując jednocześnie zakres koniecznego uzupełnienia danych z zastrzeżeniem, że nieuzupełnienie danych w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6.  Odpowiedź na reklamację zawierającą informację o odmowie uwzględnienia reklamacji albo propozycję załatwienia reklamacji zostanie udzielona w formie, w której Klient złożył reklamację.

7.  Klient może zaakceptować propozycję załatwienia reklamacji lub odrzucić ją w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania. Odrzucenie propozycji rozpatrzenia reklamacji wyczerpuje tryb reklamacyjny.

8.  W przypadku uwzględnienia reklamacji Porady prawnej online i akceptacji propozycji jej załatwienia przez Klienta, Kancelaria wykona ponownie Usługę nie pobierając dodatkowej opłaty albo dokona zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w części albo w całości.

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§15

Odpowiedzialność Kancelarii

1.  Kancelaria zobowiązana jest do dołożenia należytej staranności w swoim działaniu.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani osiągnięcie określonego skutku oraz nie udziela dodatkowych gwarancji. Kancelaria ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść świadczonych usług prawnych.

3. Kancelaria świadczy usługi na podstawie przekazanych jej przez Klienta informacji i dokumentów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub niepełne lub Klient zataił istotne informacje co do rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

4.  Kancelaria obowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Kancelaria odpowiedzialności nie ponosi.

5.  Kancelaria nie ponosi m.in. odpowiedzialności za:

a)  szkody wynikłe z wadliwości lub braku kompatybilności urządzenia końcowego Klienta w tym niemożność odebrania przez Klienta danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Kancelarię w wykonaniu Usługi, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Kancelarii;

b)  szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższą jak również wstrzymaniem świadczenia usług w czasie koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.;

c)  szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta praw osób trzecich;

d)  szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

§16

1.  Kancelaria udostępnia na stronie Serwisu formularz, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą nawiązać kontakt z Kancelarią (dalej jako: Formularz).

2.  Formularz służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Kancelarii i zawiera informacje oraz dane niezbędne w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

3.  Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z Formularza zostaje zawarta w momencie wypełnienia Formularza i zainicjowania kontaktu przez Użytkownika. Ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą przesłania wypełnionego Formularza.

4.  Dostęp do Formularza jest nieodpłatny i nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek dodatkowych warunków, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji i logowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji osób przesyłających zapytania za pomocą Formularza Kancelaria wykorzystuje reCaptcha.

5.  Celem skorzystania z Formularza Użytkownik dokonuje następujących czynności:

a)  wypełnienie Formularza poprzez podanie obowiązkowo danych takich jak: imię, adres e‑mail. Dodatkowo Użytkownik może podać nazwisko lub numer telefonu kontaktowego;

b)  wypełnienie Formularza w części obejmującej treść wiadomości (opis problemu/pytanie). Użytkownik może załączyć pliki zawierające dokumenty mające bezpośredni związek z treścią kierowanej do Kancelarii wiadomości (np. umowa, pismo, którego dotyczy pytanie);

c)  potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia;

d)  poddanie się weryfikacji i potwierdzenie woli nawiązania kontaktu z Kancelarią poprzez naciśnięcie na link „Wyślij” zawarty w Formularzu.

 

§17

1.  Użytkownik zobowiązuje się do:

a)  niepodawania fałszywych danych osobowych oraz do nieposługiwania się danymi osobowymi innej osoby, bez jej pozwolenia;

b)  podawania adresu e-mail, którego jest właścicielem i który pozostaje w jego dyspozycji;

c)  korzystania z Formularza zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

§18

Wszelkie uwagi w zakresie funkcjonowania Formularza Użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną na adres j.czaban@js-kancelaria.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 515‑654‑055.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

§19

1.  Wszelkie Usługi wykonywane przez Kancelarię, ze szczególnym uwzględnieniem opracowanej na rzecz Klienta dokumentacji podlegają ochronie prawa autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, dalej jako: prawo autorskie).

2.  Zawartość Strony, jej struktura, logo oraz publikacje również podlegają ochronie prawa autorskiego.

3.  Usługi podlegające ochronie mogą być wykorzystane przez Klienta jedynie do jego własnych potrzeb.

4.  Zabronione jest powielanie, dystrybucja oraz inne formy wykorzystania lub udostępnienia osobom trzecim, bez uprzedniego upoważnienia udzielonego na piśmie przez Kancelarię.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§20

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Stosuje się m.in. kodeks cywilny, ustawę o prawach konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.  Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie Konsumentów, jeśli
jakikolwiek zapis Regulaminu jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Kancelarię.

3.  Wszelkie spory wynikające z Umowy rozpoznawać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Kancelarii, z wyłączeniem Umów zawartych z Konsumentem. 

4.  Kancelaria zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie m.in. w związku ze zmianą zakresu lub warunków świadczenia usług przez Kancelarię.

5.  Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie i wchodzą
w życie we wskazanym przez Kancelarię terminie.

6.  Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawierania Umowy.

7.  Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2023 r.

 

 

 

Złącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

 

                                                                                                                                                                                     ………………………., dnia…………………………
                                                                                                                                                                                                (miejscowość i data)

 

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….
(imię, nazwisko i adres email)

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Czaban

Al. 29 Listopada 193c/17

31-241 Kraków

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam(-y), że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz.827) odstępuję od umowy
zawartej dnia ...........................................................................................................................
dotyczącej usługi (przedmiot Pytania oraz data wysłania Pytania) .................................................................................................................................................

…………………………….

(podpis)

Skontaktuj się

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz przez formularz kontaktowy. Odpowiem najszybciej, jak to tylko możliwe.

Adres Kancelarii

al. Aleja 29 Listopada 193C/17, 31-241 Kraków

Telefon

+48 515 654 055

* Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Siejka, Kraków (31-241), Al. 29 Listopada 193c/17, NIP:5130112361, REGON: 520500964. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.
Proszę o przesłanie kopii wiadomości na wskazany w formularzu adres mailowy.
Tekst pochodzi ze strony: https://js-kancelaria.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autora jest zabronione.
Strona WWW wykonana przez Donetę